تمديد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره ملي حركت تا 25 تيرماه

 

بر اساس دستورالعمل اجرائي دهمين جشنواره ملي حركت مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره ملي حركت 15 تيرماه به پايان مي رسد. با اين حال نظر به تقاضاهاي دريافتي از دانشگاه ها، دسترسي تا 25 تيرماه تمديد مي شود. شايان ذكر است به دليل محدوديت زماني و لزوم شروع فرايند داوري آثار زمان تعيين شده قابل تمديد نمي باشد. براين اساس كارشناس انجمن هاي علمي دانشگاه هايي كه نسبت به بارگذاري اطلاعات آثار برگزيده دانشگاهي اقدام نكرده اند در اسرع وقت اقدام نمائيد.