فعاليت هاي علمي و فرهنگي بيش از هر نوع فعاليت ديگري مي توانند باعث توسعه و گسترش ارتباطات در سطح بين المللي شوند

 

 

دكتر ايرجي، مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در جلسه بخش بين الملل دهمين جشنواره حركت اظهار داشت: جشنواره حركت بايد زمينه ساز جذب و مشاركت دانشجويان، ايجاد شبكه هاي ملي و توسعه ارتباطات بين الملل در عرصه علم و فناوري باشد. وي با بيان اينكه انتقال تجربيات و آشنايي به سطوح فعاليت‌هاي علمي در سطح بين الملل زمينه ساز ارتقاء علمي و توسعه آموزش و نوآوري بيشتر مي شود، گفت تبادل ايده ها و الگوهاي فعاليت و شيوه هاي ارتباط صنعت و دانشگاه ها و همچنين تناسب پيوند دانشگاه و بازاركار مي تواند از جمله اهداف اين نوع از ارتباطات و تعاملات باشد.

دكتر ايرجي با اشاره به عرصه هاي مختلف براي افزايش تعاملات علمي و آموزشي در سطح بين المللي،  جهان اسلام را بستري مناسبي براي اين گونه همكاري ها خواند  و بيان داشت جهت معرفي دانشجويان ايراني در سطح بين الملل بايد از همين ظرفيت هاي فرهنگي استفاده كرد. وي سپس افزود كه اين فعاليت بيش از هر نوع فعاليت ديگري مي تواند توسعه ارتباطات و گسترش تعاملات علمي و فرهنگي را سبب شوند.

 وي همچنين در اين زمينه اظهار داشت در اين دوره بنا داريم از ظرفيت‌هاي كشورهاي اطراف و پيرامون استفاده نموده و در اين مناطق  فعاليت‌ها و ارتباطات علمي و فرهنگي خود را گسترش دهيم. مدير كل  فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با با اشاره به ظرفيت هاي دانشجويان ايراني خارج از كشور و همچنين دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي داخل بر تلاش براي حضور و مشاركت آنها در جشنواره حركت به عنوان ظرفيت قابل دسترس گروه‌هاي دانشجويي موفق تاكيد كردند.

بخش بین الملل جشنواره  حرکت محملی برای معرفی دستاوردها و ابداعات دانشجویان نخبه ایرانی خارج از کشور خواهد بود و امیدواریم این محمل زمینه ساز بازگشت نخبگان ما باشد.