تقویم جشنواره

زمانبندی جشنواره نهم به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

1-    اعلام فراخوان جشنواره به دانشگاهها در اردیبشهت ماه 1395

 

2-    انتخاب برگزیدگان مرحله دانشگاهی جهت معرفی به مرحله ملی جشنواره

 

3-    ارسال برگزیدگان مرحله دانشگاهی به دبیرخانه مرحله ملی خرداد ماه (از طريق سامانه)

 

4-    داوری مرحله ملی تا 25 مرداد ماه 1395

 

5-   3الي5 مهرماه 1395؛ برپایی نهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه شهید باهنر کرمان