حوزه های رقابت

 

حوزه‌های رقابت و شرایط آثار ارسالی

حوزه‌های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است:

حوزه رقابتی

شرکت‌کنندگان

توضیحات

گروه های رقابت و ظرفیت پذیرش آثار از هر دانشگاه در بخش رقابتی جشنواره

علوم انسانی

فنی و مهندسی

علوم پایه

كشاورزي، دامپزشكي و محيط زيست

هنر و معماری

انجمن علمی

انجمن‌های علمی دانشجویی

رقابت این حوزه­ها در پنج گروه انجام می‌شود. تعداد آثاری که دانشگاه‌ می‌تواند به مرحله ملی ارسال کند به شرح ستون‌های روبرو است.

2

2

1

1

1

فعالیت علمی خلاقانه

2

2

1

1

1

نشریه علمی

انجمن‌ها و گروه‌های دانشجویی

2

2

1

1

1

مسابقه علمي

1

1

1

1

1

پژوهش

انجمن‌ها، گروه‌های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی

1

1

1

1

1

فضای مجازی

1

1

1

1

1

کتاب

رقابت این حوزه­ها در یک گروه انجام می‌شود. تعداد آثاری که دانشگاه می‌تواند به مرحله ملی ارسال کند به شرح ستون‌ روبرو است.

3

اختراع

3

کارآفرینی

3

دانشگاه

دانشگاه‌ها

شرح در شرایط اختصاصی

1

تذکر: آثار بايد شرايط عمومي بند 8-2 و شرايط اختصاصي بند 8-3 را داشته باشد.

 شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی

 

الف) جايزه انجمن‌ علمی: مبنای رقابت در اين حوزه کلیه فعاليت‌هاي علمي يك‌ساله انجمن است. فعالیت‌ها باید حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن باشد. همچنین گزارش عملكرد انجمن از حیث تعداد فعاليت‌ها و ترتیب ارائه آن‌ها بايد مطابق با جدول زير باشد:

نوع فعاليت

مصاديق فعاليت

فعاليت آموزشي

(حداكثر 10 فعاليت)

كارگاه‌ها، كلاس‌ها و دوره هاي آموزش علمي و تخصصي

رويداد علمي

(حداكثر 5 فعاليت)

مسابقه، جشنواره، كنفرانس، نشست، سمينار، نمايشگاه، بزرگداشت، گردهمايي علمي و تخصصي

گفتگوي علمي و تخصصي

(حداكثر 5 فعاليت)

هم انديشي، مباحثه، گفت و گو، كرسي آزاد انديشي، مناظره، سخنراني، ميزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فكري

ارتباطات و همكاري‌هاي علمي

(حداكثر 5 فعاليت)

جلسه، بازديد و همكاري مشترك با مراكز و مجموعه هاي علمي، خدماتي، صنعتي، حرفه اي يا تخصصي ملي يا بين المللي

نشریه علمی

کلیه شماره­های نشریه‌ای که صاحب‌امتیاز آن انجمن است.

فعالیت پژوهشی

تحقیق، مطالعه و پژوهشی که کارفرمای مشخصی داشته و با مدیریت و برنامه‌ریزی انجمن انجام شده باشد.

كتاب

ترجمه یا تالیف کتاب که اسم و لوگوی انجمن در شناسنامه و یا روی جلد کتاب مندرج شده و مجوز نشر آن کسب شده است.

خلاقيت علمي

كارآفريني یا اختراعی که انجمن بخشی از امتیاز آن را داشته و مدارک و مستندات موید این موضوع باشد.

 

ب) جايزه فعاليت علمی خلاقانه: انجمن می‌تواندبهترین و خلاقانه‌ترین فعاليت خود را در این حوزه رقابتی کاندیدا نماید. فعاليت بايد در قالب يك پوستر گزارش شود. فعاليتی که موضوعات آن در زمينه‌هاي زير باشد داراي امتياز ويژه خواهد بود: 

1.       مشارکت دانشجویان و استادان

2.       اخلاق آکادمیک

3.       اقتصاد مقاومتي

4.       محیط زیست

5.       آزاد انديشي

6.       تعاملات علمي بين‌المللي

7.       مناطق محروم و محرومیت‌زدایی

پ) جايزه نشريه علمي: كليه شماره‌هاي منتشر شده یک نشريه علمی دانشجویی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن یا یک دانشجو باشد.

2.       محتوای مطالب نشریه باید صرفارویکرد علمی داشته باشد.

ت) جايزه مسابقه علمي: گزارش برگزاری یک مسابقه علمی-دانشجویی خلاقانه که دانشجویان بیشترین استقبال و مشارکت را در آن داشته اند در اين حوزه رقابتي پذیرش می شود.

ث) جايزه پژوهش: كليه اقدامات و فعالیت‌هایی که در راستای انجام یک طرح پژوهشی انجام شده می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       پژوهش لزوماً باید کارفرما داشته و مستندات (قرارداد پژوهش) ضمیمه گزارش ارسالی باشد. همچنين پژوهش باید به انجام رسیده و گواهی تایید کارفرما را نیز داشته باشد.

2.       اجرای پژوهش باید حاصل کار دانشجویی و مستقل از برنامه‌های آموزشی دانشگاه بوده و گزارش و مقالات منتج از آن باید موید این موضوع باشد.

3.       در مواردی که پژوهش حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در مستندات ارائه شده درج شده باشد.

ج) جایزه فضای مجازی: فعالیت دانشجویی که ماحصل آن در قالب فضای مجازی انتشار یافته باشد (اعم از صفحات و سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزارها و ...) می‌تواند در این حوزه رقابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       محتوای فعالیت صرفا باید علمی باشد.

2.       فعالیتی که با استقبال کاربران و مخاطبان همراه بوده و بصورت مستمر انجام پذیرفته باشد، دارای اولویت و امتیاز ویژه است.

چ) جایزه کتاب: فعالیت دانشجویی منجر بهکتاب می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       کتاب باید مجوز انتشار را اخذ کرده باشد.

2.       ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.

3.       در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.

4.       محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

ح) جایزه اختراع: گزارشاختراع دانشجویان می‌تواند در این حوزه رقابتی به جشنواره ارسال شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را اخذ کرده باشد.

2.       اختراع باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع باشد.

3.       در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

خ) جایزه کارآفرینی: فعالیت دانشجویی منجر بهکارآفرینی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:

1.       کارآفرینی باید مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد.

2.       کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود.

د) جایزه دانشگاه برتر: اين حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملكرد دانشگاه در حمايت از فعالیت‌های علمي و گروهی دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت آنها در كنار ارزيابي كيفيت آثار ارسالي به جشنواره در ساير حوزه‌هاي رقابتي است. همچنين برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همكاري با برنامه‌هاي اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت در ارزيابي مورد توجه خواهد بود.