جشنواره دانشگاهی حرکت

جشنواره دانشگاهی حرکت نیز همانند جشنواره ملی از دو بخش رقابتی و نمایشگاهی تشکیل می شود. در بخش نمایشگاهی آثار و دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه طی رویدادی در معرض دید عموم دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار خواهد گرفت. 

در بخش رقابتی جشنواره دانشگاهی، انجمن های علمی گزارشی از فعالیت های شاخص خود در یک یا چند حوزه رقابتی را برای ارزیابی به دبیرخانه جشنواره دانشگاهی ارسال می کنند. دانشگاه با بررسی آثار دریافتی برترین آثار را برای ارسال به جشنواره ملی انتخاب می کند. انجمن های علمی دانشجویی برتر دانشگاه طی مراسمی که عموما اختتامیه بخش نمایشگاهی جشنواره دانشگاهی است، مورد تقدیر قرار می گیرند.