شورای سیاست گذاری جشنواره ملی حرکت

بنابر ماده 6 دستورالعمل اجرایی جشنواره ملی حرکت شورای سیاست گذاری جشنواره به منظور سیاست گذاری جشنواره و  همچنین نظارت بر حسن برگزاری جشنواره تشکیل می شود. ترکیب و وظایف این شورا به شرح زیر است:

 

ماده 6- شورای سیاست گذاری جشنواره

به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان جشنواره ملی حرکت شورایی متشکل از مدیرکل فرهنگی و اجتماعی، دبیر جشنواره، دبیر اجرائی جشنواره، کارشناس مسئول جشنواره و یکی از افراد صاحب‌نظر به انتخاب مدیرکل فرهنگی و اجتماعی تشکیل می­شود. وظایف شورای سیاست گذاری عبارت است از

1-      بررسی و نهایی­سازی کاربرگ‌های ارزیابی و داوری

2-      تدوین شاخص­های انتخاب داوران

3-      اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن

4-      نظارت بر روند اجرائی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبان و برنامه­ریزی برگزاری جشنواره