شورای سیاست گذاری جشنواره ملی حرکت

بنابر ماده 4 دستورالعمل اجرایی جشنواره ملي حرکت شورای سیاست گذاری جشنواره به منظور سیاست گذاری جشنواره و  همچنین نظارت بر حسن برگزاری جشنواره تشکیل می شود. ترکیب و وظایف این شورا به شرح زیر است:

 

ماده 4- شورای سیاست گذاری جشنواره ملی حرکت

 به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان جشنواره، شورایی مركب از مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان رئيس جشنواره، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ميزبان به عنوان دبیر اجرائي جشنواره، رئيس اداره مربوط در اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم به عنوان دبير علمي جشنواره، مسئول بخش بين الملل جشنواره (به انتخاب رئيس جشنواره) و کارشناس مسئول جشنواره تشکیل می­شود. وظایف شورای سیاست گذاری عبارت است از:

4-1-      نظارت بر اجراي دستورالعمل اجرايي جشنواره

4-2-      بررسي و تصويب ميزان و نوع جوايز اهدايي به برگزيدگان

4-3-      برنامه­ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرائی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبان

4-4-      نظارت بر روند اجرائي بخش بين الملل جشنواره

4-5-      اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن